34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019.05.08 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.29 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z zamieszczonych  grafik nie posiada opisu alternatywnego;

- cześć elementów na stronie nie zapewnia wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tła i tekstu;

- zawiera pusty link bez tekstu;

- brak tekstu alternatywnego dla obrazów znajdujących się w niektórych linkach;

- brak tekstu opisującego funkcję przycisku.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.01.10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej - Józef Kocoń

Telefon: 33-475-70-30

e-mail: do@mops-zywiec.pl

adres: 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Zamkowa 10:

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Zamkowej.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd przy schodach, jednak korzystanie z niego wymaga pomocy innych osób.

Nad wejściem nie ma głośników sytemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zostały zastosowane oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niedowidzących i niewidomych.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na terenie Ośrodka.