34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA POGRZEBU W ROKU 2023

Żywiec 16.12.2022r.

MOPS.272.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

  NIP : 553 16 12 715

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest sprawienie pogrzebu obejmujące podstawowe

  czynności do sprawienia pochówku.

 3. Warunki realizacji zamówienia:

  Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego oraz załatwienie:

  - formalności związane ze zgonem i pogrzebem,

  - przygotowanie zwłok do pochówku,

  - zakup niezbędnego ubrania i obuwia,

  - zakup trumny lub urny,

  - przechowywanie zwłok w chłodni lub prosektorium,

  - obsługa ceremonii pogrzebowej,

  - opłata za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej,

  - przewóz zwłok,

  - wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu tabliczką,

  - opłata za miejsce na cmentarzu dla zmarłej osoby,

  - kremacja zwłok,

  - inne niezbędne opłaty związane z pochówkiem (np. w okresie trwania pandemii).

 4. Kryteria oceny ofert:

  Najniższa cena zaoferowana przez oferenta.

 5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofert:

  Termin realizacji zamówienia od 1 styczeń 2023r. do 31 grudzień 2023r.

 6. Termin i miejsce złożenia oferty

   1. Oferty, należy składać:

       drogą elektroniczną na adres: e-mailem: do @mops-zywiec.pl

       faksem na nr 33 475 70 07

       pocztą, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres:

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

    2.Termin składania oferty upływa w dniu 27.12.2022r.