34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOŻYWIANE OSÓB DOROSŁYCH 2023

Żywiec 16.12.2022r.

MOPS.272.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

NIP : 553 16 12 715

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dożywiania osób dorosłych – mieszkańców gminy Żywiec w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w postaci jednego gorącego posiłku

3. Warunki realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie co najmniej 7 osób dorosłych korzystających z pomocy MOPS, w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. w postaci jednego gorącego posiłku.

Prognozowaną liczbę osób dorosłych objętych dożywianiem należy traktować jako wartość szacunkową podlegająca weryfikacji.

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do niedzieli, 7 dni w tygodniu.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno- higienicznych na każdym etapie tj. od produkcji do wydania posiłku.

Wykonawca winien posiadać uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Lokal gastronomiczny wykonawcy wraz z zapleczem, w którym przygotowane będą posiłki musi posiadać zezwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie w nim działalności gospodarczej.

Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych posiłków w danym miesiącu.

4. Kryteria oceny ofert:

 Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.

5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofert:

Termin realizacji zamówienia od 1 styczeń 2023r. do 31 grudzień 2023r.

7. Termin i miejsce złożenia oferty

          1. Oferty zawierające cenę za dzień lub miesiąc gotowości oraz dzień lub miesiąc po skierowaniu osoby,

               należy składać:

            - drogą elektroniczną na adres: e-mailem: do @mops-zywiec.pl

            - faksem na nr 33 475 70 07

            - pocztą, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres:

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

           2.Termin składania oferty upływa w dniu 29.12.2022r.