34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Żywiec do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 20.01.2023 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, którastale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Przed kwalifikacją do Programu Gmina będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Realizacja Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu planowana jest od lutego 2023 r. (może ulec zmianie) do grudnia 2023 r.. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, oświadczeniem o sprawowaniu całodobowej opieki i wspólnym zamieszkiwaniu, oświadczeniem o wskazaniu osoby realizującej usługi oraz klauzulą informacyjną RODO, w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie MOPS: ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec (pokój nr 6 na parterze);

 • za pomocą poczty tradycyjnej;

 • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;

 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej;

 3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM;

 4. Oświadczenie o sprawowaniu całodobowej opieki i wspólnym zamieszkiwaniu;

 5. Oświadczenie o wskazaniu osoby realizującej usługi;

 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023


Załączniki: