34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Informacja o ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Informacja o ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu prosi o kontakt osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby w 2024 roku skorzystać z tej formy wsparcia.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym następującym osobom:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 33 475 70 07, na adres e-mail: do@mops-zywiec.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 26 (II piętro) w godzinach od 8.00 – 15.00.