34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Żywiec do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy o rozpoczęciu naboru Uczestników Programu.

Rekrutacja trwa do 29.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Żywiec: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu Uczestnika przez asystenta: w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie; w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Gmina, zgodnie z zapisami Programu, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby:

  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

  • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

  • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej w Gminie Żywiec będą świadczyć osoby WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Wskazanie asystenta przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) następuje poprzez adnotację w Karcie zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu (załączona poniżej) oraz oświadczenie o wskazaniu osoby realizującej usługi (załączone poniżej wersje dla dziecka i dla osoby dorosłej).

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;

  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, dodatkowo należy wypełnić „Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu”, załączone również poniżej.

Realizacja Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu planowana jest od stycznia 2024 r. (może ulec zmianie) do grudnia 2024 r.. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszeń do udziału w Programie wraz z kartą zakresu czynności, kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulami informacyjnymi RODO, w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie MOPS ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec;

  • za pomocą poczty tradycyjnej (ul. Zamkowa 10; 34-300 Żywiec);

  • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:


Załączniki: