34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Ochrona danych osobowych

MONITORING
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu 34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10 reprezentowany przez Kierownika.

  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu: iod@infosystem-projekt.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. użytkowania systemu monitoringu wizyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu w budynku i na terenie należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, informujemy że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów MOPS w Żywcu jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust.1,lit. C RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art.6 ust.1.lit.e RODO.
2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@infosystem-projekt.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit.g RODO oraz na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt MOPS w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyznania świadczeń realizowanych przez MOPS. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.