34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Opieka wytchnieniowa 2020

ministerstwo2 

Program
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu informuje o przystąpieniu Gminy Żywiec do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Wnioski przyjmowane są do 17 lipca 2020 r.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Żywiec do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Program adresowany jest członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu od lipca 2020 do grudnia 2020.

Program ma na celu:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

  3. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Zakres usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmuje w szczególności:

  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej, umożliwienie spędzania czasu na wózku,

  • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.: zmiana pielucho-majtek, podkładów, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

  • dopilnowanie przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami,

  • monitorowanie stanu zdrowia poprzez pomiar temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp., o ile wymaga tego stan zdrowia,

  • bieżące utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby wymagającej opieki (w czasie usługi),

  • udzielanie pomocy w kontaktach z otoczeniem np. poprzez odbieranie telefonów, wpuszczanie osób odwiedzających itp.

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 240 godzin do grudnia 2020 r.

 

 Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na podstawie karty zgłoszenia do Programu. Kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności przyjmujemy do dnia 17 lipca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Zamkowa 10 2, 34-300 Żywiec.

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.

 


Załączniki: