34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Opieka wytchnieniowa 2021

flaga i godło

Gmina Żywiec uzyskała dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 o wartości 78 336,00 zł, który stanowi całkowity koszt zadania.

Krótki opis i cele Programu:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Grupą docelową Programu są mieszkańcy Miasta Żywiec będący: członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres wsparcia: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Efekty Programu: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia, czasowe odciążenie, wzmocnienie osobistego potencjału i podniesienie poziomu kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych.

ministerstwo2 

Program
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Wnioski przyjmowane są do 30 marca 2021r.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Żywiec do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej
w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu,

 2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu Gmina będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu od kwietnia 2021 do grudnia 2021. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO do dnia 30.03.2021 r.

 • pocztą tradycyjną,

 • drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia

 • osobiście w siedzibie MOPS ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec.

W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez karty zgłoszenia do Programu, (telefonicznie) jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów :

 • (33) 4 75 70 03

 • (33) 4 75 70 08

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (do pobrania poniżej).

 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej.

 3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
  (do pobrania poniżej)

 4. Informacja uzupełniająca do Karty oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM (do pobrania poniżej)

 5. Klauzula informacyjna RODO (do pobrania poniżej)

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.


Załączniki: