34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Program "Czyste powietrze"

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosk o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodartwa domowego.

W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu informuje, że na żądanie osoby fizycznej, wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Żądanie wydanie zaświadczenia należy składać w siedziebie Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego, pokój nr 9 w godzinach pracy Ośrodka, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nemerem telefonu: (33) 475 70 04.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w :

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego t.j. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie wydawać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać pod nr telefonu (22) 340 40 90.