34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - DOFINANSOWANIE  W 2022 ROKU – 72 000 zł

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU INFORMUJE O REALIZACJI  WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Gmina Żywiec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z możliwością dowozu posiłku.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa, zgodnie  aneksem do umowy z dnia 17.03.2022 r., wynosi 72 000,00 zł. Środki własne zabezpieczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Żywiec to 48 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1146 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku.

W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnym  w formie zakupu posiłku w przypadku zidentyfikowanej potrzeby wraz z dowozem.

 

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

- W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 900 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

- W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w rodzinie 900 zł na osobę w rodzinie. Osób samotnie gospodarujących 1146 zł, (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej)

 

2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1146 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900 zł w przypadku osób w rodzinie.