34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Żywcu został powołany Zarządzeniem Nr 211/2011 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 30 grudnia 2011r.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu Oświaty, Służby Zdrowia, Sądu Rejonowego w Żywcu oraz Organizacji Pozarządowej.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zespół działa na podstawie :

  1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. 1390);

  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” ( Dz.U. nr 209,poz. 1245);

  3. Uchwały Nr V/19/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żywcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy

w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc;

Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  1. Opracowanie i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań;.

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie w mieście Żywiec można kontaktować się pod

numerem tel. 33 475 70 33 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacji na temat pomocy udzielanej ofiarom przemocy można uzyskać także na stronie internetowej Niebieskiej Linii pod adresem :http://www.niebieska linia.pl/