34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

ROK 2024 - Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - DOFINANSOWANIE  W 2024 ROKU – 57 548,00 zł

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU INFORMUJE O REALIZACJI  WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

Gmina Żywiec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20
24 – 2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z możliwością dowozu posiłku.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa, zgodnie z podpisaną w dniu 16 marca 2024 roku umową, wynosi 57 548 zł. Środki własne zabezpieczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Żywiec to 60 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1.552,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1.200,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku.

W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  w formie zakupu posiłku w przypadku zidentyfikowanej potrzeby wraz z dowozem.

 

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

- W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1.200,00 zł na osobę w rodzinie (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

- W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w rodzinie 1.200,00 zł na osobę w rodzinie. Osób samotnie gospodarujących 1.552,00 zł, (200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).