34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Stypendia i zasiłki szkolne

 INFORMACJA

dotycząca zasad udzielania pomocy materialnej przez Burmistrza Miasta Żywca
w roku szkolnym 2023/2024

Świadczeniami pomocy materialnej są:

I. stypendia szkolne;

II. zasiłki szkolne.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy materialnej:

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,

2) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

3) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

I. Stypendium szkolne

1) Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, zamieszkały na terenie Miasta Żywca, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( dochód netto nie może przekraczać 600,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów o charakterze edukacyjnym, potwierdzonych przez szkołę,
z przeznaczeniem na: zieloną szkołę, wycieczki szkolne, wyjście lub wyjazd do kina, teatru, korzystania z obiektów sportowych, udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, komputerowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, zajęcia dla dyslektyków, dysgrafików.

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników lub lektur szkolnych, wydawnictw niezbędnych do procesu edukacyjnego, edukacyjnych programów komputerowych, przyborów lub pomocy szkolnych(np. plecaka szkolnego, zeszytów, stroju lub obuwia na zajęcia z wychowania fizycznego lub do praktyki zawodu – jeden komplet na semestr), pokrycie kosztów abonamentu internetowego lub zakupu komputera wykorzystywanych w celach edukacyjnych.

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności dotyczących: zakwaterowania, dojazdu, czesnego.

d) świadczenia pieniężnego przyznanego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wskazanych w literach a – c nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium może być przyznane osobom uprawnionym w danym roku szkolnym na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu ul. Zamkowa 10 (pokój nr 26)  w terminie  do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2023 r.

Wnioskodawcami stypendium szkolnego są: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Do wniosku winny być dołączone załączniki - dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Ustalając dochód netto w rodzinie należy uwzględnić:

-  wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie  społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,

-  wysokość renty lub emerytury,

-  przyznane świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

-  wysokość zasiłku dla bezrobotnych,

-  świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty alimentów przez komornika, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.,

-  zasądzone alimenty,

-  dochód z gospodarstwa rolnego,

-  wysokość dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej,

-  wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,

-  wysokość pobieranego stypendium na uczelni przez rodzeństwo ucznia,

-  inne dochody osoby lub rodziny. 

Uwaga!

Świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” - 300 zł na każde dziecko, nie są wliczane
do dochodu rodziny.

Dokumentowanie poniesionych wydatków:

1) za udział w zajęciach edukacyjnych

Zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach oraz imienny dowód wpłaty.

2) na zakup podręczników i pomocy do nauki  potwierdzonych przez dyrektora szkoły

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia, obowiązują faktury  z datą od 1 lipca 2023 r.). Istotne jest także, by np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie na lekcje WF – „sportowe”.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

3) w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

Koszty dojazdów do szkoły i z powrotem, koszty zakwaterowania w bursie lub internacie - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

II. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia.

O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłki przyznawane są na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żywcu, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

Podstawa prawna:

- art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230 z późn. zm.),

- Uchwała  nr  XLIV/326/2017  Rady  Miejskiej  w Żywcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żywca (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 5666 z dnia 26.10.2017 r.).
Załączniki: