34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

Usługi opiekuńcze

Są bezpłatne, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Osoba, która nie spełnia powyższego warunku wnosi opłatę za usługi opiekuńcze na następujących zasadach:

Dochód osoby lub rodziny ustalony zgodniez art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (stosunek wyrażony w % do kryterium dochodowego) Wysokość odpłatności w % od pełnego kosztu 1 godziny usług dla osoby samotnie gospodarującej Wysokość odpłatności w % od pełnego kosztu 1 godziny usług dla osoby w rodzinie
do 100% 0 0
101-150% 5% 10%
151-200% 10% 20%
201-250% 15% 30%
251-300% 30% 40%
301-350% 50% 60%
351-400% 70% 80%
powyżej 400% 100% 100%

W uzasadnionych przypadkach, po zapoznaniu się z sytuacją materialną i zdrowotną osoby lub rodziny, Kierownik MOPS w Żywcu na wniosek klienta lub pracownika socjalnego może obniżyć wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze lub odstąpić od żądania zwrotu wydatków za usługi