34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Gminę Żywiec do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy o rozpoczęciu naboru Uczestników Programu.

Rekrutacja trwa od 12.02.2024 r. do 16.02.2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.

100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W Gminie Żywiec Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania Uczestnika, za uprzednią zgodą Gminy.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Żywiec będą świadczyć osoby WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Wskazanie osoby realizującej usługi opieki wytchnieniowej przez Uczestnika, następuje poprzez adnotację w Karcie zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu (załączona poniżej) oraz oświadczenie o wskazaniu osoby realizującej usługi (załączone poniżej).

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze

strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Realizacja Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu planowana jest od marca 2024 r. (może ulec zmianie) do grudnia 2024 r.. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszeń do udziału w Programie, kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczeniem o wskazaniu osoby realizującej usługi opieki wytchnieniowej oraz klauzulami informacyjnymi RODO, w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie MOPS ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec;

  • za pomocą poczty tradycyjnej (ul. Zamkowa 10; 34-300 Żywiec);

  • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:


Załączniki: