34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej
„Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu”

„Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu”

Miasto Żywiec realizuje projekt pn. „Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Celem głównym projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania 32 pracowników (w tym: K-29, M-3, 50+-15, osoby z niepełnosprawnością -6) wykonujących pracę administracyjno-biurową oraz fizyczną w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne - modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz działania świadomościowe: edukacyjno - szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu.

Numer projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-001F/23

Okres realizacji: 01.08.2023 r.- 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu.

Wartość projektu ogółem: 146 750,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 124 737,50 PLN oraz wkład własny 22 012,50 PLN