34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10, tel. 33-475-70-00

Flaga Unii Europejskiej - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle.

logo biuletynu informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - SCHRONIENIE W ROKU 2023

Żywiec 16.12.2022r.

MOPS.272.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Dane Zamawiającego:

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

           34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

            NIP : 553 16 12 715

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

           Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie miejsc w schronisku dla osób

           bezdomnych dla których gminą właściwą jest Miasto Żywiec.

  1. Warunki realizacji zamówienia:

           Zabezpieczenie dwóch miejsc w schronisku dla osoby bezdomnej  na okres od 1 styczeń 2023r.

           do 31 grudzień 2023r.

           Zabezpieczenie 1 miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi na okres

           od 1 stycznia 2023r. do 31 grudzień 2023r.

           Schronisko powinno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,

           Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie   minimalnych standardów noclegowni, 

           schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

           (Dz.U z  2018 poz.896)

  1. Kryteria oceny ofert:

     1.Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.

     2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego)

  1. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofert:

           Termin realizacji zamówienia od 1 styczeń 2023r. do 31 grudzień 2023r.

  1. Termin i miejsce złożenia oferty

          1. Oferty zawierające cenę za dzień lub miesiąc gotowości oraz dzień lub miesiąc

               po skierowaniu osoby, należy składać:

            - drogą elektroniczną na adres: e-mailem: do @mops-zywiec.pl

            - faksem na nr 33 475 70 07

            - pocztą, kurierem lub dostarczenie osobiście na adres:

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 10

           2.Termin składania oferty upływa w dniu 27.12.2021r.